Икономии с infraSWISS

Използването на лъчистите отоплителни уреди на infraSWISS води до значителни финансови икономии:
 - ниски енергийни разходи - дълъг експлоатационен период (над 30 години) без разходи за поддръжка и ремонт на уредите infraSWISS
- липса на инсталационна мрежа и нейната поддръжка (липса на топлинни загуби)
- не е нужно допълнително помещение, обслужващо отоплителната система (котелно) и помещение или резервоар за складиране на горивото (газ, мазут, въглища, дървесни брикети)
- освободените помещения могат да се използват за жилищни и други нужди
- няма нужда от помощен персонал за поддръжка на отоплителната система.